Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2016

WpiwnicyUdziadka
9053 588f 500
Reposted fromzciach zciach viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
3664 b866
Reposted fromhermina hermina viagabrynia gabrynia
WpiwnicyUdziadka
8587 af7b 500
Reposted fromrol rol viadreamwhileyoureawake dreamwhileyoureawake
WpiwnicyUdziadka
1345 a4e0 500
Reposted fromcleanout cleanout viapieceoflife pieceoflife
WpiwnicyUdziadka
1274 28fb 500
Reposted fromcontroversial controversial viasambaanka sambaanka
WpiwnicyUdziadka
6116 b9e3 500
Reposted fromstasias stasias viafaithful faithful
WpiwnicyUdziadka
1427 279c
Ah this one is so true

November 23 2016

WpiwnicyUdziadka
Reposted fromgruetze gruetze viazuazuzanna zuazuzanna
WpiwnicyUdziadka
4056 5dc0
WpiwnicyUdziadka

- Zaczynamy szkolenie pt. "Jak zarobić milion w jeden dzień". Ilu jest was na sali?
- Tysiąc!
- A ile kosztował bilet?
- Tysiąc!
- Bardzo dziękuję. Koniec szkolenia.


— krótka bajka o coachingu
Reposted fromfarmaceutka farmaceutka viapusto pusto
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromteijakool teijakool viabluejane bluejane
WpiwnicyUdziadka
2420 6a3c 500
Heartbreaking
Reposted fromvolldost volldost viagaypreacher gaypreacher
WpiwnicyUdziadka
8939 7b4d 500
Reposted fromtremo tremo viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka
4266 2aa8
Reposted fromGIFer GIFer viabluejane bluejane
WpiwnicyUdziadka
9067 5b30
Reposted fromGIFer GIFer vialoveher loveher
WpiwnicyUdziadka

Będę Cię wielbił, mój Panie,

Póki mię na świecie zstanie,

Boś mię w przygodzie ratował

I śmiechów ludzkich uchował.

 

Panie, wołałem ku Tobie,

A Tyś mię wsparł w mej chorobie;

Dodałeś mi swej pomocy,

Żem nie ujźrzał wiecznej nocy.

 

Zborze Pański, śpiewaj swemu

Obrońcy napewniejszemu;

Uczyń cześć powinna z chęci

Jego naświętszej pamięci!

 

Gniew Jego nie trwalszy piany,

A łaski wiek nieprzetrwany:

Kogo wieczór zafrasuje,

Tego rano umiłuje.

 

Mnie po prawdzie szczęście było

Tak dalece już zbłaźniło,

Żem śmiał rzec: w tej klubie stoję,

Ze się odmiany nie boję.

 

Panie, Twoja łaska była

Mnie tak mocno utwierdziła;

Ale skoroś twarz odwrócił,

Wnet-eś moje hardość skrócił.

 

Cóżem ja miał począć sobie,

Jedno głos podnieść ku Tobie?

Co za korzyść, mocny Boże,

Mego zginienia być może?

 

Żalić proch cześć będzie dawał

Albo Twą dobroć wyznawał?

O Panie, racz się smiłować

A mnie smutnego ratować!

 

Użyłeś zwykłej litości,

Obróciłeś płacz w radości;

Zdjąłeś ze mnie wór żałobny,

A włożyłeś płaszcz ozdobny.

 

Przeto Cię wesoła wszędzie

Lutnia moja wielbić będzie;

Twoja chwała, wieczny Panie,

W uściech moich nie ustanie!

Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
2105 a7f8 500
Reposted from1911 1911 vialoveher loveher
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
5033 a287 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerandaa werandaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl