Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2018

WpiwnicyUdziadka
2899 5a6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viawarkocz warkocz

August 20 2018

WpiwnicyUdziadka

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

WpiwnicyUdziadka
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viagdziejestola gdziejestola
WpiwnicyUdziadka
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój

August 19 2018

WpiwnicyUdziadka
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
WpiwnicyUdziadka
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaagp agp
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
9375 7637
WpiwnicyUdziadka
3019 fbde 500
WpiwnicyUdziadka
Nie pytaj, dopuszczając tylko jedną, żądaną odpowiedź. Nie pytaj wcale. Miłość to decyzja. Jeśli ją podejmujesz, to mów, że kochasz, dawaj. Nie oczekuj zwrotu kosztów. Miej odwagę powiedzieć, że już nie ma miłości. Odejdź zanim zdradzisz i nie licz, że drugą stronę będzie stać na podobną uczciwość. Żyj!, A gdy dostaniesz bęcki, przeżyjesz. Przyszyjesz do rękawa kolejną sprawność. 
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaparisienne laparisienne
WpiwnicyUdziadka
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viawalkthemoon walkthemoon
WpiwnicyUdziadka
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.
— Fernando Pessoa
Reposted fromxalchemic xalchemic viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
1553 c759 500
Reposted fromerq erq viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
3196 5737 500
Reposted fromkartofel kartofel viarybasferyczna rybasferyczna
WpiwnicyUdziadka
WpiwnicyUdziadka
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka
Reposted fromFlau Flau viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka
8802 754b
Reposted fromtichga tichga viageralt geralt
WpiwnicyUdziadka
3429 cc5a 500
Reposted fromteijakool teijakool viageralt geralt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl